Cirkevný sobáš

Typy cirkevných obradov

Katolícky obrad
Sobáš v katolíckom kostole sa musí ohlásiť na farskom úrade tri mesiace vopred. Pred uzavretím sobáša sa snúbenci zúčastňujú prípravy na uzavretie manželstva. Ak sa sobáš bude konať v inom kostole než v tom, kde boli snúbenci pokrstení, treba pri nahlasovaní sobáša odovzdať krstný list (nesmie byť starší než 6 mesiacov). Vydajú vám ho na tej istej fare, kde ste boli pokrstení.
Kňaz vás uvíta pri vchode do kostola a odvedie k oltáru. Na rad príde modlitba, bohoslužba a potom sa kňaz prihovorí ku vám a prítomným. Nasleduje vyslovenie manželského súhlasu, vaša prísaha, požehnanie prsteňov, výmena prsteňov a požehnanie vám, ako novomanželom.
Po podpísaní zápisnice vás kňaz vyprevadí k východu kostola.

Evanjelický obrad
Evanjelická svadba sa v podstate nelíši od svadby katolíckej. Svadobné zvony, slávnostný príchod do kostola, hudba, modlitba, kázanie, svadobný sľub, výmena prsteňov, požehnanie – tieto najdôležitejšie prvky svadby sú v kresťanských cirkvách podobné.
Keď sa rozhodnete pre evanjelickú svadbu, dohodnite si najskôr termín sobáša s príslušnou farnosťou aspoň dva mesiace pred svadbou. Žiadosť o uzavretie manželstva si vypýtajte na farnosti, alebo na matrike. Vyplnenú a overenú žiadosť z matriky spolu s listami o konfirmácii treba priniesť na faru.
V prípade, že pochádzate z rozdielnych farností, požiadajte o zosobášenie na farnosti nevesty. Aspoň jeden z vás musí byť evanjelického vierovyznania a mať trvalé bydlisko v mieste farského úradu.
Ak ste zmiešaný pár, evanjelická cirkev nevyžaduje prestup neevanjelického snúbenca. Ak nie ste pokrstení, musíte to stihnúť do svadobného obradu.

Židovský obrad
Okrem soboty a náboženských sviatkov sa môže obrad uskutočniť kedykoľvek. Najobľúbenejšie dni na sobáš sú nedeľa a utorok. Podmienkou je, aby nevesta aj ženích boli Židia.
Aby bol obrad platný, musí byť prítomných aspoň desať mužov. Deň pred svadobným obradom sa nevesta nesmie vidieť so ženíchom. V svadobný deň treba dodržiavať pôst. Nevesta sa musí podrobiť očistnému kúpeľu. Počas obradu ženích nastokne neveste prsteň na ukazovák pravej ruky, spolu vypijú víno z jeden čaše, ktorú potom ženích rozbije dupnutím pravej nohy. Na záver sa podpíše svadobná zmluva.

Späť na obsah