Civilný sobáš

Typy civilných obradov

Civilný obrad medzi občanmi SR
Civilný obrad sa uzatvára na matrike v prítomnosti matrikára a dvoch svedkov. Civilný obrad je krátky, zvyčajne trvá 10-15 minút. Matrikár prednesie stručný prejav o manželstve, každý zo snúbencov vysloví súhlas s uzavretím manželstva. Dvojica si vymení prstene a dá si prvý manželský bozk. Potom nevesta a ženích podpíšu zápisnicu o uzavretí manželstva, po nich sa podpíšu svedkovia a matrikár. Ak si dvojica želá, môžu mať pripravený aj prípitok. Tým sa civilný obrad končí.

Civilný sobáš s cudzincom na území SR
Čo budete potrebovať, ak sa vydávate za cudzinca alebo sa idete oženiť s cudzinkou na Slovensku.
Čo potrebuje snúbenec-cudzinec
Na matrike(radnici) v mieste bydliska si musí cudzinec vyžiadať doklad o spôsobilosti uzatvoriť manželstvo v zahraničí. Doklad sa vydáva pre sobáš s konkrétnou osobou, takže bude potrebovať snúbencove/snúbenicine údaje (rodné číslo, bydlisko, číslo pasu) a platí len na určité obdobie, takže pozor, aby ste to neprešvihli.

Ďalej bude potrebovať (úradne preložený) rodný list, ktorý matrika nevráti, takže by bolo dobré mať jeden v zásobe.
Ďalej pas a ak je rozvedený, aj rozsudok o rozvode. Ak matrika akceptuje iba originál, vyžiadajte si jeho vrátenie.

Čo potrebuje snúbenec-Slovák
Slovenský snúbenec bude potrebovať iba občiansky preukaz a rodný list.
Čo potrebujete obaja
Na matrike (kam podľa trvalého bydliska patrí slovenský snúbenec) treba vyplniť žiadosť o uzatvorenie manželstva a zaplatiť poplatok za sobáš s cudzincom. Všetky doklady s povolením o uzatvorenie manželstva treba odniesť na matriku, kde sa bude obrad konať. Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

• rodný list,
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
• doklad o štátnom občianstve,
• doklad o pobyte,
• potvrdenie o osobnom stave,
• úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený,
• doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Civilný sobáš štátneho občana SR v cudzine
Štátny občan, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine potrebuje nasledovné doklady:

1. rodný list
2. osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, ktoré vydáva príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého alebo posledného trvalého pobytu štátneho občana SR. Jeho platnosť je 6 mesiacov odo dňa vydania. Ak sa štátny občan SR trvale zdržuje v cudzine, vydáva mu osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine zastupiteľský úrad SR
3. vdovec (vdova) predkladá úmrtný list manželky (manžela)
4. rozvedený(á) musí predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo jeho vyhlásenie za neplatné
5. platný občiansky preukaz, ktorý obsahuje zároveň aj doklad o štátnom občianstve, bydlisku a rodnom čísle.

Manželstvo štátneho občana SR, ktorý uzavrel manželstvo v cudzine sa zapisuje do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Na základe predloženého sobášneho listu zo štátu, v ktorom bolo manželstvo uzavreté, v prípade potreby opatreného príslušnými overeniami, preloženého do slovenčiny súdnym tlmočníkom, sa na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu slovenského občana spíše „Zápis o uzavretí manželstva“ a zašle do osobitnej matriky. Až po zápise do knihy manželstiev a vystavení sobášneho listu osobitnou matrikou je takýto doklad platnou verejnou listinou na území SR.
Po uzavretí manželstva môže žena užívať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania, ak sa hlási k inej, ako slovenskej národnosti, čo si uvedie v žiadosti o uzavretie manželstva a už prvý výpis z matriky bude v tomto tvare. Ďalšou zákonnou možnosťou je, že žena po uzavretí manželstva písomne požiada matričný úrad, pred ktorým uzavrela manželstvo o zápis do matriky a vydanie sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania.

Správne poplatky

Uzavretie manželstva
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine – 17 EUR
Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR – 7 EUR
Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR – 17 EUR
Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby – 10 EUR
Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 33 EUR
Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 66 EUR
Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami – 166 EUR

Povolenie zmeny
Priezviska: hanlivého, výstredného, smiešneho, cudzojazyčného – 3,3 EUR
Priezviska maloletých detí – 33 EUR
Mena alebo priezviska v ostatných prípadoch – 99 EUR

Štátne občianstvo
Udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov – 664 EUR
Udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu do 15 rokov – 99 EUR
Udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu od 15 rokov do 18 rokov – 133 EUR

Voľba priezviska

Občania pri uzavieraní manželstva pred príslušným orgánom povereným viesť matriku alebo pred príslušným orgánom cirkvi súhlasne vyhlásia,
• či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
• či si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
• či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si ponechá svoje doterajšie priezvisko; občan, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvísk bude súčasťou jeho priezviska po uzavretí manželstva
• ak si občania ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí

Späť na obsah