Odobierky

Text odobierky

Zišli sme sa tu v radostnej chvíli, na pozvanie našich snúbencov, aby sme im boli svedkami a spoluúčastníkmi ich rozhodnutia, vzájomnej oddanosti, s požehnaním cirkvi svätej v prijatí sviatosti stavu manželského.

Prv než sa odoberieme do chrámu Božieho, chcem Vám, milí snúbenci, povedať niekoľko slov. Vychovať dieťa a pripraviť ho do života, tak ako Vy tu dnes stojíte, pripraviť ho pre manželský život, stálo Vašich rodičov veľa námahy a starostlivosti. Starosti matky o zdravie, starosti otca o hmotné potreby, náboženská výchova, zaistenie povolania - o to všetko, milí snúbenci, museli sa Vaši rodicia postarať sa, aby Vás pripravili pre život. Nebudte preto ako vtáčik, ktorého keď rodičia vychovali, sadá na krídelká, uletí a viac sa nevráti.

Človek je rozumný tvor, má sa vedieť za dobro odmeniť aj podakovať. Vám sa teraz naskytla príležitosť podakovať sa svojim rodicom za výchovu, vieru v Boha, ktorú Vám vštepovali do Vaših sŕdc. Túto vieru si zachovajte, nech Vám je oporou v ťažkostiach Vášho života. Poďakujte svojim rodičom za ich lásku, ktorou Vás zahŕňali až do tejto chvíle. Vracajte sa do svojho rodičovského hniezdočka radi a buďte svojim rodičom dobrou oporou v ich starobe.

Vám, milí snúbenci, na cestu spoločného života ešte niekoľko ponaučení:
Manželstvo je ustanovizeň dvoch žijúcich, ľudí, ktoré, ak má byť šťastné, musí spájať láska, a to taká, ktorá vie odpúšťať a vie sa obetovať. V odpúšťaní a obetovaní sa jeden pre druhého nájdete zmysel manželstva. Vedieť a dokázať odpustiť, vedieť sa niečoho zriecť v prospech toho druhého, musí u vás vyvolať radosť a uspokojenie a z toho potom vyplýva pocit štastného manželstva. Kiež by sa Vám tak darilo.
Teraz pokľaknutím pred Vašich rodičov, poďakujte sa im za všetko, čo pre vás urobili, a na spoločnú cestu životom, na prijatie sviatosti manželstva, prijmite od nich rodičovské požehnanie.

Nevesta:
Drahí moji rodičia, brat a sestra moja,
už nadišiel čas odoberajúc sa k sobášu
mám povinnosť poďakovať sa Vám
za všetky námahy a starosti,
ktoré ste priniesli od mojej mladosti.
Ďakujem Vám vrelo za lásku, dobrotu,
ktorou vychovali ste ma a dali k životu.
I za odpustenie mojich previnení
vás túžobne prosím, odpustite mi ich.
Keď teraz poznova za všetko Ďakujem,
vernosť, lásku, úctu ja tiež Vám sľubujem.
Chcem byť pohotová pomocou Vám prispieť,
v starobe a žiali slzy z očí zotrieť.
Nakoniec vás prosím teraz len o rodičovské požehnanie,
keď sa odoberám na tento vážny krok života.
Tak Vám sám Boh pomáhaj.

Ženích:
Predom ako máme ísť k sobášu,
potvrdiť vernosť, lásku našu,
keďže ste dcérku vašu milovali,
chovali a pečovali o ňu,
so sebazaprením dali z lásky vrelo,
za pokušenie, námahy a starosti,
ktoré ste znášali v radosti a šťastí.
Nuž za túto lásku a úctu Vám ďakujem,
vernosť, lásku sľubujem.
Chcem sa Vám odmeniť za vašu dobrotu,
a keď bude treba, aj vášmu životu.
Vždy budem hotový pomocou Vám prispieť,
v pokušení, biede slzy z očí zotrieť.
Tak Vám pekne ďakujem.

Milý-á(meno)!
Dnešným dňom začneš nový život spolu so svojou vyvolenou.Preto pokľakni a popros o požehnanie aby si bol dobrým pomocníkom a partnerom tej, ktorú si si vyvolil.

Moja milovaná mamička!
Dala si mi to najcennejšie a to život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia.Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a mojích prvých slov-mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy ale aj sklamania. Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.

Môj milovaný otecko!
Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivost i za tvoju rodičovsku lásku.Viem, že si sa vždy o mňa staral tak,aby mi nič nechýbaloa ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojích nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.

Milí starí rodičia!
Nastal čas keď sa musím rozlúčiť aj s vami. Ťažké je lúčenie,ale musí to byť, lebo aj písmo sväté hovorí, že opusť najbližších svojích a pridržiavaj sa manželky svojej. Predovšetkým Vám ďakujem za vašu lásku a za to že ste mi toľko dobrodenia preukazovali od môjho zrodu až po túto chvíľu. Lúčim sa s vami, s bohom ostávajte a požehnanie mi dajte.

Krstní rodičia moji!
Ďakujem Vám za kresťanskú lásku, ktorú ste mi preukazovali, preto sa obraciam k Vám a na túto cestu požehnanie žiadam.

Milá moja sestra!(Milí mojí súrodenci)
Spolu sme rástli v rodičovskom dome a teraz nadišiel čas, kedy si aj ja založím rodinu. Keď som Ti(Vám) niekedy ublížil, tak sa nehnevaj-te a na moju cestu mi požehnanie dajte.

Družičky a družbovia!
Odchádzam aj z vašeho radu, preto Vám ďakujem za všetko. Odpustite mi moje chyby a odprevaďte ma na cestu k oltáru a požehnanie mi dajte.

Milí príbuzní, susedia, priatelia a všetci, ktorí ste tu prítomní, odpustite mi a dajte mi svoje požehnanie.

Späť na obsah