Zásnuby a plánovanie svadby

Rozhodli ste sa uzavrieť manželstvo. Aby ste sa mohli zobrať,
musíte spĺňať nasledovné podmienky:
• musíte byť plnoletý – t.j. mať 18 rokov
• musíte dobre poznať svoj a partnerov zdravotný stav
• vaše rozhodnutie uzavrieť sobášny zväzok musí byť dobrovoľné
• musíte sa dohodnúť na používaní spoločného priezviska po svadbe

Nezabudnite o vašom rozhodnutí informovať rodičov. V prípade, že sa tak ešte nestalo, treba predstaviť nevestu / ženícha doma celej rodine a tiež obidve rodiny navzájom. Dohodne sa zabezpečenie celej svadby a hostiny a úhrada nákladov svadby. Vo väčšine prípadov polovicu nákladov platí ženích a jeho rodina a druhú polovicu nevesta s rodinou.

Dôležité je vybrať termín svadby. Dátum svadby sa vyberá tak, aby obaja snúbenci mali dostatok času na vybavenie potrebných záležitostí. Veľa ľudí si vyberá na svadbu sobotu, ktorá vyhovuje vo väčšine prípadov aj svadobným hosťom. Je však možné si zvoliť aj iný deň – štvrtok alebo piatok. treba však rátať s tým, že veľa pozvaných hostí si bude musieť zobrať dovolenku v práci.

Ak ste si vybrali dátum vašej svadby, je potrebné navštíviť matriku mestského úradu podľa miesta vášho trvalého bydliska a podať žiadosť o uzavretie manželstva. Ak sa rozhodnete pre cirkevný obrad, navštívte príslušný cirkevný úrad, kde vám poskytnú ďalšie potrebné informácie. Na matrike si však predtým vyžiadajte osvedčenie pre cirkev, bez ktorého nie je možné cirkevnú svadbu uzavrieť.

Na uzavretie zákonitého manželstva treba splniť určité právne požiadavky. Štátny občan Slovenskej republiky predloží matričnému úradu tieto doklady:
• rodný list
• doklad o štátnom občianstve (občiansky preukaz)
• potvrdenie o pobyte
• úmrtný list zosnulého manžela / manželky alebo právoplatný rozsudok o rozvode

O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať mená, priezviská, rodné čísla a podpisy snúbencov a ich svedkov, dátum a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a odtlačok úradnej pečiatky.

Späť na obsah